ziekte van Crohn

Privacy Policy


Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01/01/2013


Dit privacybeleid legt uit hoe AbbVie nv, met maatschappelijke zetel te avenue Einstein 14, B-1300 Wavre, en met ondernemingsnummer 0845.096.860 (RPR Nijvel), inclusief haar dochterondernemingen en filialen, samen "AbbVie" genoemd, de persoonsgegevens controleert die u verstrekt op de websites www.ziekte-van-crohn.be met een link naar dit privacybeleid (hierna de "website" genoemd). Tenzij specifiek anders vermeld, zoals voor de herinneringsdienst per SMS, geldt dit privacybeleid niet voor persoonsgegevens die offline over u worden verzameld, op websites van AbbVie zonder link naar dit privacybeleid of websites van derden waarnaar op deze website een link geplaatst kan zijn, of op inlichtingen die op anonieme wijze op de website verzameld worden.  Uw gebruik van deze website is onderworpen aan dit privacybeleid en de onlinegebruiksvoorwaarden.
Lees dit privacybeleid alvorens persoonsgegevens te gebruiken of naar de website te versturen.

De SPRL Globule bleu is gemandateerd door AbbVie om uw persoonsgegevens te behandelen

De SPRL Globule bleu, als verantwoordelijke voor de verwerking, engageert zich uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, alsook met de bepalingen hieronder.

Alvorens persoonsgegevens in te vullen of naar de website te versturen zal u gevraagd worden dit privacybeleid elektronisch te accepteren. Om de voorwaarden te accepteren betreffende de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt en overgemaakt moet u dit privacybeleid accepteren door op de "Ik accepteer het privacybeleid"knop op de contact pagina's te klikken. Door op deze knoop te klikken en deze website te bezoeken aanvaardt u dat uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en overgemaakt zoals beschreven in dit privacybeleid. Dergelijke instemming en aanvaarding zullen even geldig beschouwd worden als de schriftelijke ondertekening van dit privacybeleid, en dit privacybeleid zal worden verondersteld te voldoen aan alle schriftelijke voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving, ongeacht het feit dat het elektronisch werd verstuurd en aanvaard. Onze gegevens over uw aanvaarding van dit privacybeleid en de datum ervan en alle toekomstige wijzigingen aan dit privacybeleid zullen als afdoend en als schriftelijk bewijs van uw instemming worden beschouwd.

Wat betekent "persoonsgegevens" zoals gebruikt in dit privacybeleid?

Bij het gebruik van deze website kan u vrij beslissen bepaalde persoonsgegevens in te geven om u gratis te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. De hiernavolgende gegevens zullen verwerkt worden om aan uw vraag te voldoen: naam, voornaam, e-mail adres, postcode, geslacht, geboortedatum, de taal van uw keuze (Frans of Nederlands) en de identificatie van de nieuwsbrief waarop u zich geabonneerd heeft. De SPRL Globule bleu zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, behoudens voor statistieke doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zoals deze door ons verzameld en verwerkt zijn, en er, in voorkomend geval, de correctie of verwijdering van te vragen. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve ons te contacteren op de hieronder vermelde adressen. U kunt u ook uitschrijven van onze elektronische nieuwsbrievendienst door u naar de volgende pagina te begeven: ..., door uw e-mail adres aan te duiden in het veld onderaan de pagina, en te klikken op "Zich Uitschrijven".

Passieve verzameling van niet-identificerende informatie

De website kan informatie verzamelen over uw bezoeken aan de website zonder dat u actief dergelijke informatie verstuurt. Dergelijke informatie kan verzameld worden met verschillende technologieën, zoals cookies en webbakens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Webbakens (ook GIF-bestanden, pixels of internettags genoemd) helpen de websiteprovider een unieke cookie in uw browser te herkennen. Uw internetbrowser geeft automatisch bepaalde informatie door aan de website, zoals het internetadres van de website die u net bezocht hebt en de browserversie op uw computer. Technologieën voor passieve informatieverzameling kunnen het gebruik van deze website vergemakkelijken door een betere dienstverlening van de websiteprovider mogelijk te maken, de website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker, statistieken samen te stellen, trends te analyseren en anderszins deze website te beheren en te verbeteren. Sommige functies van deze website kunnen niet werken zonder gebruikmaking van technologieën voor passieve informatieverzameling. Informatie verzameld via deze technologieën kan niet gebruikt worden om u te identificeren zonder bijkomende identificeerbare informatie en bijkomende identificeerbare informatie zal niet gelinkt worden met informatie verzameld via dergelijke trackingtechnologieën. Onder de paragraaf 'Welke keuzes heb ik in verband met de manier waarop mijn persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?' vindt u informatie over het beperken en uitschakelen van trackingtechnologie.

Welke keuzes heb ik in verband met de manier waarop mijn persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?

U kunt de hoeveelheid en het type verwerkte persoonsgegevens beperken door op deze website geen persoonsgegevens in te vullen in formulieren en gegevensvelden. Sommige onlinediensten op deze website zijn alleen beschikbaar wanneer de juiste persoonsgegevens verstrekt worden. Andere gedeelten van de website kunnen vragen of u wilt opgenomen worden in contactlijsten voor informatie, gebeurtenissen, enquêtes die voor u van belang kunnen zijn.
Sommige webbrowsers bieden de mogelijkheid het gebruik van trackingtechnologieën die niet-identificerende informatie verzamelen, te beperken of uit te schakelen.

Hoe weet ik of AbbVie zijn privacybeleid bijgewerkt heeft?

Indien AbbVie zijn privacybeleid wijzigt, zullen deze wijzigingen opgenomen worden in een bijgewerkte versie van het privacybeleid en wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de datum van van kracht worden bovenaan dit privacybeleid te updaten. Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving houdt AbbVie zich het recht voor van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid afgestemd op de technologische vooruitgang, wettelijke en regelgevende wijzigingen en goede bedrijfspraktijken.

  

Onlinegebruiksvoorwaarden

Deze onlinegebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf: 01/01/2013

Deze onlinegebruiksvoorwaarden bepalen uw toegang tot de website www.ziekte-van-crohn.be (hierna genoemd de "Website") gecontroleerd door AbbVie SA/NV, met maatschappelijke zetel te avenue Einstein 14, B-1300 Wavre, met ondernemingsnummer 0845.096.860 (RPR Nijvel), inclusief haar dochterondernemingen en filialen (samen "AbbVie" genoemd), die een link bevat naar deze onlinegebruiksvoorwaarden.  Deze onlinegebruiksvoorwaarden gelden niet voor websites van AbbVie die geen link bevatten naar deze onlinegebruiksvoorwaarden, of websites van derden waarvan op deze Website links geplaatst kunnen zijn. Uw gebruik van de Website is onderworpen aan deze onlinegebruiksvoorwaarden en het privacybeleid waarnaar de Website een link bevat.

Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behoudt AbbVie zich het recht voor deze onlinegebruiksvoorwaarden te wijzigen afgestemd op de technologische vooruitgang, wettelijke en regelgevende wijzigingen en goede bedrijfspraktijken. Indien AbbVie deze onlinegebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen deze wijzigingen opgenomen worden in een bijgewerkte versie van deze onlinegebruiksvoorwaarden en wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de inwerkingtredingdatum bovenaan deze onlinegebruiksvoorwaarden te aan te passen.  Door de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u de huidige versie van deze onlinegebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en erdoor gebonden bent.  Indien u niet instemt met deze onlinegebruiksvoorwaarden of ontevreden bent over deze website is de enige en uitsluitende oplossing deze website niet meer te gebruiken.

Disclaimers

Deze website informeert over onderwerpen i.v.m. gezondheid (chronische  inflammatoire darmziekte) en is bestemd voor een Belgisch publiek. De informatie opgenomen op deze website wordt enkel ten informatieve titel aangeboden. Zij kan niet gebruikt worden voor het stellen van een diagnose of het behandelen van een aandoening of een ziekte. De informatie die beschikbaar is op deze website maakt geen medische consultatie of onderzoek uit en kan deze niet vervangen. Ieder gezondheidprobleem dient het voorwerp uit te maken van een gepersonaliseerde consultatie of onderzoek bij een geneesheer om de gepaste diagnose en behandeling vast te stellen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

a.     Hoewel we ons inspannen om op deze website recente ontwikkelingen inzake psoriasis te verschaffen, staan we niet in voor de nauwkeurigheid, de doeltreffendheid en de geschiktheid van de informatie op deze website. Iedereen neemt de volle verantwoordelijkheid en risico's op zich die voortvloeien uit het gebruik van deze website. De informatie wordt aangeboden "ZOALS ZE IS" en kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. AbbVie behoudt zich het recht voor om het even wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving, informatie op de website toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. AbbVie garandeert niet dat de functies van de website of de inhoud ervan niet onderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat de website of de server waarop de website opgeslagen is vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten..

 

b.         ABBVIE DOET GEEN VERKLARINGEN OF BIEDT GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF DE INHOUD GEPOST OP DE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST ABBVIE HIERBIJ ALLE IMPLICIETE EN EXPLICIETE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE HAND DIE ONTSTAAN UIT WETTEN, CONTRACTEN OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES IN VERBAND MET LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN, GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT OF NIET-SCHENDING. ABBVIE IS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, ERNSTIGE, OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF WINSTVERLIES, OMZETVERLIES, BEDRIJFSSCHADE, BESPARINGSVERLIES, GEGEVENSVERLIES EN VORDERINGEN VAN DERDEN) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET BESTAAN OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF DE INFORMATIE OF INHOUD GEPOST OP DE WEBSITE, ONGEACHT OF ABBVIE OP DE HOOGTE GEBRACHT IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF NALATIGHEID EN GROVE NALATIGHEID, VOOR ZOVER TOEGESTAAN CONFORM DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 

c.    In zoverre wettelijk toegelaten, is AbbVie niet verantwoordelijk en biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, de doeltreffendheid, de tijdigheid en geschiktheid van de informatie of inhoud verkregen van derden, inclusief links naar of van websites van derden.

 

d.        AbbVie is van plan de website regelmatig te updaten, voor zover toegestaan conform de toepasselijke wetgeving, maar is niet verplicht de inhoud te updaten.

Uw gebruik

U begrijpt, erkent en stemt in met het volgende:

a.         Door de website te gebruiken gaat u ermee akkoord onze op de website of servers geposte elektronische informatie niet te verstoren of te onderscheppen. U gaat er ook mee akkoord niet te proberen de beveiligingsfuncties van de website te omzeilen en zich te houden aan alle toepasselijke, lokale, nationale en internationale wetten, regels en reglementeringen.

b.    U verleent AbbVie het recht de inhoud te gebruiken die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de website (indien van toepassing), volgens deze onlinegebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website, op een door AbbVie gekozen manier, inclusief, maar niet beperkt tot het kopiëren, weergeven, presenteren of publiceren ervan in om het even welk formaat en op om het even welke drager, hem te wijzigen, te incorporeren in ander materiaal of op basis ervan een afgeleid werk te maken. U kent AbbVie onherroepelijk alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten toe met betrekking tot de inhoud die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de website (indien van toepassing), inclusief alle patrimoniale rechten zoals het recht van reproductie, distributie, bekendmaking aan het publiek, aanpassing en vertaling, voor de exploitatie van dergelijke rechten met om het even welke en alle middelen, onder om het even welke vorm en op om het even welke drager, wereldwijd, dit voor de respectievelijke beschermingstermijnen van de relevante rechten. Voor zover toegestaan door de toepasselijk wetgeving doet u afstand van alle morele rechten (inclusief alle rechten van auteurschap, integriteit, bekendmaking en herroeping en alle andere rechten bekend als of waaraan gerefereerd wordt als morele rechten) die u hebt op de inhoud die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de website (indien van toepassing) en u  stemt in met alle handelingen van AbbVie, die bij afwezigheid van dergelijke toestemming, inbreuk zouden maken op dergelijke morele rechten.

c.    Tenzij vooraf door AbbVie uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen zullen mondelinge, schriftelijke, of elektronische berichten (zoals feedback, vragen, commentaren, suggesties, ideeën, enz.) van een websitegebruiker aan AbbVie niet als een vertrouwelijke relatie beschouwd worden.  Indien de website vraagt of verzoekt dergelijke informatie te verstrekken, en deze informatie bevat die de websitegebruiker kan identificeren (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zal AbbVie deze informatie verkrijgen, gebruiken en bewaren overeenkomstig het privacybeleid van de website.  Diegene die informatie verzendt naar AbbVie is volledig verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief de waarheidsgetrouwheid, de nauwkeurigheid en de niet-schending van de eigendomsrechten of de persoonlijke levenssfeer van anderen.

Intellectuele eigendom

De op de website gepubliceerde informatie, documenten en bijbehorende afbeeldingen (de "informatie") zijn de exclusieve eigendom van AbbVie met uitzondering van de informatie verstrekt door derden onder contract bij AbbVie. Gebruik van de informatie is toegestaan op voorwaarde dat (1) het correcte copyrightteken op alle kopieën voorkomt; (2) de informatie uitsluitend gebruikt wordt voor informatieve, niet-commerciële of persoonlijke doeleinden; (3) de informatie op geen enkele manier gewijzigd wordt; en (4) de op de website beschikbare afbeeldingen niet gebruikt worden zonder de begeleidende tekst. AbbVie is niet verantwoordelijk voor de inhoud verstrekt door derden, en het is verboden dergelijk materiaal te verspreiden zonder de toestemming van de eigenaar van de auteursrechten. Behoudens zoals hierboven toegestaan, zal aan niemand een vergunning of recht, expliciet of impliciet, toegekend worden onder enig patent, handelsmerk of ander eigendomsrecht van AbbVie. Handelsmerken en handelsnamen van AbbVie mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AbbVie.

Privacy en veiligheid

AbbVie doet al het mogelijke om uw onlineprivacy te beschermen. We begrijpen het belang van privacy voor gebruikers van deze website. Ons gebruik van persoonlijke identificeerbare informatie wordt geregeld door het privacybeleid van deze website en door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan dit privacybeleid. AbbVie zal uw identificeerbare persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de toepasselijke wetten. U erkent en aanvaardt dat, niettegenstaande de nodige beveiligingen van AbbVie om onbevoegde toegang of onderschepping te voorkomen, bij het invoeren van uw identificeerbare persoonsgegevens, geen absolute beveiliging kan gegarandeerd worden.

IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL VAN ONDERSCHEPPING OF ONBEVOEGDE TOEGANG NIETTEGENSTAANDE ONZE INSPANNINGEN, INCLUSIEF IN GEVAL VAN NALATIGHEID OF GROVE NALATIGHEID, ZAL ABBVIE NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE ONDERSCHEPPINGEN OF ONBEVOEGDE TOEGANG OF RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, INCIDENTELE OF ERNSTIGE SCHADE (INCLUSIEF WINSTVERLIES, BEDRIJFSSCHADE, BESPARINGSVERLIES, GEGEVENSVERLIES EN VORDERINGEN VAN DERDEN) GELEDEN DOOR EEN GEBRUIKER ZELFS INDIEN ABBVIE VOORAF OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ABBVIE GARANDEERT EXPLICIET NOCH IMPLICIET DAT DE DOOR GEBRUIKERS VERSTREKTE INFORMATIE VRIJ ZAL ZIJN VAN ONDERSCHEPPING OF ONBEVOEGDE TOEGANG.

Beperking van de aansprakelijkheid

AbbVie neemt niet de aansprakelijkheid op zich voor het materiaal, de informatie en de adviezen die verstrekt of gepost worden op, of anderszins beschikbaar zijn via de website. Vertrouwen op dit materiaal, deze informatie en adviezen is uitsluitend op uw eigen risico. AbbVie ontkent elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website, of de inhoud ervan, inclusief in geval van verborgen/latente defecten voor zover toegestaan conform de toepasselijke wet.

DE WEBSITE EN DE INHOUD VAN DE WEBSITE WORDEN VERSTREKT OP EEN "ZOALS HET IS"- EN "ZOALS BESCHIKBAAR"-BASIS, MET ALLE FOUTEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, ZULLEN ABBVIE, ZIJN DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN (HIERNA "ABBVIE-PARTIJEN" GENOEMD) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI SCHADE, ONDER ENIGE WETTELIJKE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, DE INHOUD VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF SPECIALE, ONRECHTSTREEKSE, HOGE, INCIDENTELE, MORELE OF ERNSTIGE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES, BEDRIJFSSCHADE, BESPARINGSVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF SCHADE TEN GEVOLGE VAN VERTRAGING, ONDERBREKING VAN DE DIENST, VIRUSSEN, DELETEN VAN BESTANDEN OF ELEKTRONISCHE BERICHTEN, OF FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN DE WEBSITE, ONGEACHT DIT AL DAN NIET NALATIGHEID OF GROVE NALATIGHEID IS VAN ABBVIE EN ONGEACHT ABBVIE AL DAN NIET VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT.

U gaat ermee akkoord dat ongeacht de toepasselijke wetgeving ten spijt, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, u geen klacht kunt indienen of in beroep kunt gaan ten gevolge van of in verband met de website of deze onlinegebruiksvoorwaarden meer dan één (1) jaar na dergelijke klacht of beroep. 

 

Links naar andere websites.

De hyperlinks naar websites van derden beschikbaar op deze website worden voor uw gebruiksgemak aangeboden. Indien u besluit deze links te gebruiken, dan verlaat u deze website. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Algemeen

U gaat ermee akkoord dat deze onlinegebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze website de volledige overeenkomst tussen ons beschrijft met betrekking tot het onderwerp. De website werd gecreëerd en wordt beheerd conform de Belgische wetgeving. De voorwaarden van deze onlinegebruiksvoorwaarden zullen gecontroleerd worden door de Belgische wetgeving voor zover de Belgische wetgeving niet te niet gedaan wordt door toepasselijk dwingend recht, bv. consumentenrechten die op u van toepassing zijn. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website. Indien een bevoegde rechterlijke instantie oordeelt dat bepalingen van deze onlinegebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn, gaat u ermee akkoord dat de andere bepalingen van deze onlinegebruiksvoorwaarden van kracht blijven.

CONTACT

Indien u vragen heeft over onze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren op het volgende adres: Globule bleu sprl, Rue Joseph Dupont,75, 4053 Embourg (België).

 

Laatste update January 2013.